VINI YON MANTÒ JODIA MENM!

Vini yon mentor/mantò jodia pouw ede jèn nan kominote wap viv la konnen kòman yo ka kòmanse kwè nan tèt yo, kreye pwòp lavi yo ak fè gwo enpak nan pwòp kominote yap viv. 

Reprezante kominotew se reprezante avni jèn kap vini yo. 


Aplike jodia menm epi verifye imel ou ak telefòn ou pouw konnen siw seleksyone pami nouvo mantoo yo.

ETAP POU VINI YON MANTÒ


Anvan, li te difisil pou yon moun vini yon mentor (Mantò) paske nou te vle fè anpil pridans avèk moun ke nap seleksyone yo e kòman ke nou pral travay avèk yo. Men plis ke nap aprann de pwogram nan e aprann de mentor (Mantò) yo, se plis ke nap resevwa enstriksyon ak gidans sou kòman pwogram nan dwe dewoule, nan benefis chak grenn moun ki fè pati de li. Nan atik sa, nou pale sou kòman nou travay e ki vizyon ak misyon nou.

1-. Mentor (Mantò) yo pase vizite nou nan biwo nou

avan men m ke yon moun vini yon mentor, li dwe pase nan biwo nou ki nan pòtoprens la oubyen yon biwo ki pre lakay li (Si nou gen youn). Nou gen mantò toupatou ki responsab diferan rejyon, konsa nap ka fasilite pwosesis pou vini yon mantò pandan wap kontakte dirijan rejyón ki nan zòn ou an pou baw direksyon sou kijan pouw vini yon mantò.

Nan vizit ou nan biwo a, wap gen pouw avrann toutbon fre sou kiyès nou ye? misyon ak vizyon nou?


2-. Mache ak yon pyès idantite

Pou nou asure nou ke nou konnen moun ki pral gen pou reprezante òganizasyon nou an, nou twouvel nesesè pou nou gen yon kopi pyès valab moun sa, konsa nap ka konte sou moun sa ak sou tout sa li pral gen pou fè nan kominote a sou non ARISE Project For Humanity.


3-. Wap gen pouw ranpli yon fòmilè

Enfòmasyonw ba nou se kle ki pral ede nou dekouvri siw ka vini yon mantò ou pa. Nan fòmilè sa, wap gen pouw ede nou dekouvri kiyès ou ye ak kisa nou dwe atann de ou. kesyon nou poze yo gen anpil enpotans sou avni program nan anndan kominote wap gen pouw travay la. Nou fokis sou kesyon kap eden detèmine si yon moun gen bonjan dezi pou ede amelyore lavi jèn nan kominote lap viv la. Nou poze kesyon ki eden dekouvri devouman lakay moun sa. Lè jèn sa kite biwo a, lap gen poul kòmanse prepare lis jèn ki pral gen pou fè pati Pwogram Mantora, konsa lap ka tou voye tout enfòmasyon sou jèn sa yo ba nou lè li resevwa konfimasyon ke li seleksyone nan program nan.


4-. Swiv Sekans Video Yo

Tout moun ki vini yon mentor resevwa pou piti demi jounen fòmasyon, nan objektif pou ede yo konprann plis misyon ak vizyon travay ARISE ap fè a. Nou valorize kapasite chak jèn lidè kap fè sakrifis pou pote chanjman dirab nan kominote yap viv yo. Nou pase tan nan tande ide ak opinyon yo chak, konsa poun konnen reyèlman kòman ken ka travay avèk yo. Nou chèche konnen rezon ak kòman yo vle ede amelyore lavi jèn nan kominote yap viv yo. Nou gen moun ki soti nan 4 kwen peyi a pou vin patisipe nan seyans fòmasyon nou fè yo e tounen al fè diferans nan pwòp kominote yap viv. Chak moun soti nan fòmasyon yo ak konfidans ki solid, ak detèminasyon pou kite zòn bò lakay yo pi bon ke fason yo te jwenn li an.

Pandanw vizite nou nan biwo a oubyen nan biwo ki tou prè lakay ou a (si nou gen youn disponib), wap gen pouw swiv yon seyans ak yon gwoup moun ki vle vini mantò meno jan avèw kap dire pou pi piti 25 minit pou edew konprann pwogram sila pi byen ak reponn kesyon kew te ka genyen pou nou.


5-. Entèvyou fasafas

Gen yon ti chita pale wap gen pouw fe ak yon manb ki otorize pa ekip ARISE la nan biwo nou oubyen nan rejyon wap viv la. Entèvyou sa vrèman enpotan. Li ede nou defini si yon moun ka reprezante nou tout bon nan kominote lakay la ak enterè ki genyen dèyè prezans moun sa nan program nan.


6-. Rezilta : Nou analize dosye yo

Lè yon jèn chwazi aplike pou vini yon Mantò anndan pwogram sa, se yon pwosesis ke nou bay anvil enpòtans. Nou konsakre tan nou nan analize dosye chak moun - nou gen pou nou chita antanke ekip pou nou etidye dosye yo epi kontakte moun ki seleksyon yo 3 jiska 5 jou aprè. Lè w seleksyon pou vini yon mantò, ou vin tounen yon imaj pou òganizasyon an, ou se yon anbasadè nou nan kominotew la. Nou atann ke wap bay tout ou menm pou misyon ak vizyon nou byen ateri ki se "enspire jèn yo pou kwè nan tèt ou, kreye pwòp vi yo ak fè gro enpak nan kominote yo - epi pa ezite pote sipò paw si gen bagay ki merite chanje.

Nous ajoute yo sou sistèm nou itilize pou Mantò yo

Yon gwoup prive ke nou genyen sou Facebook pou sèlman mentor (Mantò) yo ki seleksyone nan pwogram nan. Sou li yo resevwa plis enstriksyon tankou ki leson yo pral ansenye ak kòman yo pral fè sa. Leson yo disponib chak semèn e gwoup prive sa rete konfidansyèl ak mentor (Mantò) yo. Yo gen aksè ak ansèyman oubyen prensip nou enseye yo epi yo prepare tèt yo pèsonèlmans avan menm yo rankontre ak participan yo nan kominote yo ladan l lan. Video sa yo baze sou misyon ak vizyon nou antanke yon òganizasyon kap travay avèk jèn e yo tradwui nan plizyè lang.


Bay rapò

chak semèn, mentor (Mantò) sa yo gen pou devwa bay rapò de kòman travay la ye, kòman patisipan yo ye ak kijan yo resevwa ansèyman yo. Rapò sa yo defini pwogresyon zòn nan ak bezwen zòn nan e sa eden gen yon ide de kijan ke nou ka ede ni mentor (Mantò) a, ni patisipan yo. Rapò se yon bagay ke nou bay anpil enpòtans e nou fè anpil sousi pou travay nou paske nou vle konnen kòman lap mache ak kisa nou dwe amelyore.Se rezon ki fè yon moun difisil pou vini yon mentor (Mantò) si li pa gen yon aparèy elektwonik tankou yon smartphone kap ka edel bay rapò ak reponsab ki nan zòn li an chak semèn. Nou pa bay aparèy sa yo, e nou pa pwomèt ke nap bay yo! Se sa ki fè nou mande pou chak mentor (Mantò) gen pwòp aparey yo kote yo gen aksè ak Facebook, mail yo ak whatsapp.


5- 12 semen Mentoring

Pwogram sa dire 12 semèn. Pandan 12 semèn sa yo, jèn sa yo oubyen patisipan sa yo ap gen pou rankontre ak Mentor (Mantò) yo youn ou 2 fwa pa semèn pou travay sou chak leson nan pwogram nan. Nan 12 semèn sa, yap gen poun resevwa kout vizite de ekip ARISE la kap gen pou vin asiste travay la nan chak kominote pou evalye kòman pwogram nan ye ak kòman patisipan yo ap pwogrese. Nou toujou bay angajman nan chak leson pou ede patisipan yo fè pwòp eksperyans pa yo ak pataje sa yo aprann ak antouraj yo.


Nou fokis anpil sou rezilta, se sak fè nou pase anpil tan nan fòme jèn ak mentor (Mantò) nou yo. Nan fen pwogram nan, nou òganize yon gradyasyon nan chak zòn kote nou envite tout patisipan yo ak paran yo ak fanmi yo pou vin pran pa nan travay nap fè a. Nan fen program nan, nou onore Mentor (Mantò) yo ak chak patisipan pandan nap remèt yo yon sètifika ak chak mentor (Mantò), ak chak participan ki te gen chans prezan pandan 12 semèn sa yo nan pwogram nan. Sètifika sa rekonèt pa mentor (Mantò) entènasyonal ki travay nan men m branch lan.


Aplike jodia menm oubyen rele nou nan +509 4712-3599

oubyen pase vizite nou nan biwo nou:

CEDEL HAITI

20, Rue Fougère

Delmas 73, Haiti


153 views0 comments

Recent Posts

See All