IMG_2252.jpg

VINI YON

MANTÒ

Empowering the youth to RISE through mentoring and to Create mentoring centers in Haiti with the ultimate goal of mentees becoming mentors. 

MANTORA SE YOUN NAN KLE PRENSIPAL NAN DEVLOPMAN LAVI PÈSONÈL YON JÈN

VIZITE BIWO
NOU

Vizite nou se youn nan etap ki demontre kew enterese pouw fe premye sakrifis ki pral ede nou travay ansanm avew.

 • Vizit sa ka dire 20 jiska 40 minit

 • Rele nou menm anvan ou vizite nou nan biwo a

SWIV SEYANS VIDEYO YO

Preparew pouw konprann ak tande plis enfo sou pwogram nan pandanw nan biwo a.

 • Pote atansyon ak video yo

 • Ou paka fè video a men ou ka pran nòt pandan wap gade a

 • Video sa yo dire 5 jiska 10 minit chak

PYÈS 
IDANTITEW

Toujou mache ak pyes idantitew

 • Nou kenbe yon kopi pou rete nan dosye nou antanke yon manto nan ARISE

 • Pou pemet nou gen enfomasyon sou ki moun ou ye tout bon vre

RANPLI
FÒMILÈ A

Reponn kesyon nan fòmilè a ap ede nou idantifye ou menm pi byen

 • Ekri repons yo klè

 • Siw bezwen èd, pa ezite fe nou konnen

 • Si gen yon kesyon ou pa konprann, fè nou konnen

ENTÈVYOU
AK YON MANB

Wap gen pouw chita ansanm ak yon manb ekip nou an nan biwo a pandan 3 jiska 5 minit.

 • Reyinyon sa se youn nan kle pouw ede nou idantifye siw ka vini yon mantò

 • Repons ou yo dwe kore saw ekri nan fòmilè a 

ANALIZ
DOSYE A

Apre tout etap yo, nou pase anviwon 2 jiska 3 jou pou nou evalye dokiman ak moman nou avek ou nan biwo a.

 • Siw seleksyone, yon manb nan ekip nou an ap kontaktew pou diw kile ou dwe demare pwogram nan kominote lakay ou

 • Wap gen pouw resevwa yon let ofisyel nan men ekip nou an

KONPRANN MISYON AK VIZYON NOU

mentors.jpg

ACT NOW!

Empowering Youth to RISE

Through Mentoring